kasko sigortası

Kasko Teklif Hesaplama

Kasko Teklif Hesaplama 

kasko teklifi hesaplaması yapılırken Araç Sahibi TC Numarası Plaka Belge Seri numarası yeterli olmaktadır. Ekstra olarak meslek grubu ikamet adresi tahsil durumu sorulabilir. Talep edilen sorular sigorta şirketlerinin isteği doğrultusunda yöneltilmektedir çünkü sigorta şirketleri farklı konularda farklı indirimler uygulamaktadırlar. Örneğin A Sigorta Şirketi meslek gruplarına özel indirimler yaparken B Sigorta Şirketi Yaş ve Tahsil durumuna göre özel indirimler yapmaktadırlar.

Kasko teklifinde Aracın Marka Modeli Hasarsızlık Durumu çok önemlidir. Hemen Teklif Almak için Tıklayın

Kasko Sigorta Teklifi

Kasko Sigorta Teklifi

 

 

GENİŞLETİLMİŞ KASKO POLİÇESİ YETKİLİ SERVİS DAHİL TÜM SERVİSLER

SİGORTA KONUSU ARAÇ BİLGİLERİ

Marka :
Motor No :
Model Yılı :
Kullanım Tarzı :
Hasarsızlık İndirim Oranı :
Tip :
Şasi No :
Kişi Sayısı :
Plaka :
Kullanım Şekli :
Teminat Adı Sigorta Bedeli TL
KASKO Rayiç Değer
KASKO-DEPREM Rayiç Değer
KASKO-GLKHHKNH VE TERÖR Rayiç Değer
KASKO-SEL Rayiç Değer
MEDLİNE KASKO
KONTROL PAKETİ
ANAHTAR KAYBI TEMİNATI KLOZU
YANLIŞ AKARYAKIT DOLUMU
MİNİ ONARIM KASKO
YOL YARDIM
HUKUKSAL KORUMA
İKAME ARAÇ
IMM KOMBİNE
FERDİ KAZA VEFAT
FERDİ KAZA SÜREKLİ SAKATLIK
Prim Bilgileri Tutar TL
Net Prim
Gider Vergisi
Brüt Prim
Ödenecek Tutar

1-GENİŞLETİLMİŞ KASKO

Bu sigorta ile sigortacı, aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda aracın doğrudan
uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.
a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
1 / 17
b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani
ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cisim çarpması veya aracın böyle bir cisme
çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip
olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
d) Aracın yanması,
e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilen Teminatlar
4.2. Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri,
4.3. Terör
4.4. Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi,
4.5. Sel ve su baskını,
4.6. Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
4.7. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya
çektirilen araçlara gelen zararlar,
4.11. Araç anahtarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması,
4.12. Kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi,
4.13. Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar,
İHTİYARİ MALİ MESULİYET TEMİNATI
Poliçede belirtilen limitlerle ve poliçe dönemi içerisinde gerçekleşen hasarlar için ekli ihtiyari
mali mesuliyet genel şartları kapsamında teminat verilmiştir.
HUKUKSAL KORUMA TEMİNATI
Hukuksal Koruma Sigortası Genel şartlarında belirtilen sigorta konusu gider ve edimler poliçede
belirtilen limitler ve diğer kısıtlamalar dahilinde ve poliçe döneminde geçerli olmak üzere ilave
edilmiştir. Hukuksal Koruma Teminatı; İşbu poliçeye Hukuksal Koruma Sigortası, ekli genel şartlar ve
aşağıda yazılı özel şartlarla teminata dahil edilmiştir.
Motorlu araca bağlı hukuksal koruma ve sürücü hukuksal koruma; sigorta ettirenin sadece aleyhine
açılan dava ve takipleri için yukarıda yazılı limitler dahilinde teminata dahil edilmiştir. Vekalet
ücreti % 20, Dava Masrafları % 20, Danışmanlık % 4, Hakem Ücreti % 4, Teminat Akçesi % 8, Icra Masrafı
% 18, Temyiz % 4, Karar Düzeltme % 2,Sadece Ihtarname ücreti % 9, Sadece Tespit Masrafları % 2, Sadece
Ihtarname çekimi, dilekçe yazımı ve cevapları % 4, Ilk Dava Masrafları Avansı % 5`i olarak karşılanır.
Şu kadar ki, ödenecek avukatlık ve danışmanlık ücretleri hiçbir çekilde dava veya başvuru tarihinde
geçerli asgari ücret tarifesini aşamaz. 500,00 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda, sigortacı koruma
sağlamaz.

2-MUAFİYETLER

KULLANIM ŞEKLİ İSTİSNASI VE MUAFİYETİ:Sigortalı aracın taksi,
ambulans,dolmuş, hatlı araç, uzun/kısa süreli kiralık araç, yarış
arabaları, Uber vb. sistemlere kayıtlı araçlar, sürücü kursu
aracı, test aracı olarak kullanılması durumunda , aksi poliçe
üzerinde açıkça belirtilmediği ve gereken ek prim ödenmediği
durumlarda, poliçe hemen iptal edilecektir. Söz konusu durumun
bir hasar vukunda tespiti durumunda (yanma çalınma dahil) her bir
hasarda sigorta bedeli üzerinden % 50 oranında tenzili muafiyet
uygulanacaktır.
Taksi ve Dolmuş kullanım tarzında olan araçların, tam ziya
hasarlarda sigorta bedeli üzerinden %20 muafiyet uygulanacaktır.
CAM HASARLARI KLOZU: Cam hasarlarının anlaşmalı cam servisleri ve
anlaşmalı özel servisler dışında değiştirilmesi ve/veya
onarılması halinde hasar tutarı üzerinden %25 oranında (150
TL’den az olmamak koşulu ile) tenzili muafiyet
uygulanacaktır.Anlaşmalı yetkili servislerde yapılan cam
hasarlarında, muafiyet uygulanmayacaktır.
ENGELLİ ARAÇLARI KLOZU: Sigorta bedeli vergili bedel üzerinden
alınacaktır. Kısmi hasarlar vergili bedel üzerinden
2 / 17
değerlendirilecektir.iş bu teminat engelli adına alınan engelli
aparatı olmayan araçları kapsamaktadır.
PERT ARAÇ KLOZU: Söz konusu aracın bir hasar vukunun tespiti
durumunda(daha önceden pert olmuş) her bir hasarda (yanma çalınma
dahil) sigorta bedeli üzerinden % 50 oranında tenzili muafiyet
uygulanacaktır
ÖZEL ŞARTLAR:

3-ÖDEME PLANI
4 – PRİM ÖDEME KLOZU:

Sigortacının sorumluluğu, sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmışsa tamamının, primin
taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın ödenmesiyle başlar. Aksi halde, poliçe teslim edilmiş
olsa dahi sorumluluk başlamaz İlk taksidi veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında
ödenmemişse, sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre, vadeden
başlar. Prim alacağının, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiş
olması hâlinde, sözleşmeden cayılmış olunur. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise,
sigortacı sigorta ettirene, noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek
borcunu yerine getirmesini, aksi hâlde, süre sonunda, sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder.
Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur.

5 – SİGORTA BEDELİ

Sigorta şirketi, aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.Poliçe
üzerinde özel muafiyet notları var ise bu muafiyet oranlarının belirlenen araç bedeli üzerinden
hesaplanacağı taraflarca peşinen kabul edilmiştir.Sigortaya konu olan aracın orijinal paketler
dahilinde satın alınmış olması halinde hasarda talep edilecek araç faturası ile poliçe üzerinde yazılı
olan bedel uyumlu olmalıdır.Sigortalı aracın fabrika çıkışı standart donanımı içerisinde yer alan
orijinal radyo/teyp ve kolonlar piyasa rayiç değerine kadar teminat dahilinde olacaktır.Aracın
orijinalinde olmayan kasa, radyo teyp,vs. aksesuarların bedeli sigortalının beyanına istinaden
belirlenmiş bir bedel üzerinden tanzim edilmiş olup hasarda bu bedelin piyasa rayiç bedeli ile uyumlu
olması esastır. Aracın orijinalinde olmayan kasa, radyo teyp,vs. aksesuarlarla ilgili poliçede bedel
belirtilmemiş olması halinde ise teminat kapsamında olmayıp, bunlarla ilgili herhangi bir tazminat
ödenmeyecektir.
Poliçede yer alan indirimler, poliçe düzenleme aşamasında sigortalının vermiş olduğu beyan esas
alınarak
uygulanmıştır. Hasar sırasında bu beyan doğrultusunda yapılan indirimlerin koşullara uygunluğu kontrol
edilecektir. Belgeler istinadında beyanda gerçeğe aykırılık saptandığı hallerde, Beyana Aykırılık Klozu
hükümleri uygulanacaktır.Hasar anında beklenmeyen bir durum ile karşılaşmamak için lütfen poliçe
üzerinde
yer alan ve her biri sigortalının beyanı niteliğini taşıyan bilgilerin (plaka, motor numarası, şasi
numarası, ruhsat tescil tarihi, sigortalının mesleği, firmanın faaliyet konusu ve diğer bilgilerin)
doğruluğunu kontrol ediniz. Gerekli düzeltmeleri lütfen acentenize veya müşteri temsilcinize
yaptırınız.

6 – EKSİK VE AŞKIN SİGORTA

Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacaktır.

8-HASAR İHBAR ANINDA ŞİRKETİMİZE İLETİLECEK BİLGİLER

*Poliçe ve zeyilname numaraları,
3 / 17
*Sigortalı ismi ve/veya unvanı,
*Hasar tarihi,
*Hasar yeri/Sigortalı cep ve ev/iş telefonları varsa mail adresi/faks numarası
*Tahmini hasar miktarı,
*Ekspertiz yapılacak mahal ve görüşülecek kişi / kişiler ile iletişim bilgileri
*Banka hesap numaraları (IBAN no)
*KASKO HASAR TALEPLERİNDE
*Trafik kazası tespit tutanağı ( Kaza zaptı )
*Anlaşmalı tutanak
*Hasar beyanı
*Alkol raporu
*Ruhsat fotokopisi,
*Ehliyet fotokopisi,
*Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara ilişkin fotoğraflar
*Eksper veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre talep edilebilecek diğer ek
belgeler
*Banka hesap numaraları (IBAN no)
*D/M Muvafakatı
*Kaza yeri fotoğrafları,
*Masak Evrakları

ARAÇ ÇALINMASI TALEPLERİNDE

*Emniyet birimlerince tutulmuş, zabıt ve ifade tutanağı
*Araca ait anahtarlar ve tüm belgeler
*30 gün sonra karakol ve oto hırsızlık amirliğinden alınacak bulunamadı zaptı
*Maliye ve trafik tescil kaydının silindiğine dair yazı
*Dain-i mürtehin muvafakati
*PERT (AĞIR HASARLI) HASARLARDA
*Rayiç tespitinde mutabakat ve ibraname
*Trafikten çekme veya hurda belgesi
*Maliye ve trafik tescil kaydının silindiğine dair yazı
*Dain-i mürtehin muvafakati
*Araca ait tüm belge ve dökümanlar.
Sigortacı yukarıda belirtilen hasar evrakları dışında talep edeceği belgeleri SMS yolu ile hak
sahibinden talep edecektir.

9 – RAYİÇ DEĞERİN TESPİTİ

İşbu poliçede rayiç değer rizikonun gerçekleştiği tarih itibari ile sigortalanan araç markasının
yetkili/özel araç satışı yapan galeriler ile internet üzerinden araç satışı yapan sitelerden
belirlenir. Mevcut yerlerden tespit edilecek en az üç değerin ortalaması rayiç değer olarak kabul
edilecektir. Tespit edilecek değer, her halükarda Türkiye Sigorta Birliğince belirlenerek ilan edilen
riziko tarihi itibariyle geçerli rayiç değeri geçemez. Aracın üzerine, poliçe yapılırken veya
sonradan monte edilmiş bulunan, aracın standardı dışında kalan parça ve aksesuarlar, sigortacıya
bildirilmek ve bununla ilgili ek primi ödenmek sureti ile rayiç değer tespitinde ayrıca dikkate
alınır. Sigorta yapılan aracın prim hesabına esas teşkil eden bir özelliğinin yanlış beyan edilmesi
durumunda sigortacının, alınan primle alınması gereken prim arasındaki fark oranında ödenecek
tazminattan indirimi yapma hakkı saklıdır.
Poliçe düzenlenirken TSB araç değer listesinde araçla ilgili bilginin olmaması durumunda Sigortalının
araç değeri ile ilgili sigortalının değer beyanı poliçede belirtilir.Hasar anında rayiç tesbiti TSB
araç değer listesinden hala belirlenemiyorsa,ekspertiz yoluyla en yakın özelliklerdeki marka ve tip
dikkate alınarak değer tespiti yapılır.Bu takdirde belirlenecek değer, sigortalının poliçe
yapıldığında beyan ettiği değere hasar tarihine kadar işlemiş enflasyon oranında yapılacak yükleme ile
bulunan değeri aşamaz.Yeni Değer Klozu ile ilgili hükümler saklıdır.

10 – 11 – 12 – YETKİLİ SERVİS KLOZU

İşbu poliçe ile sigortalı araçta, teminat kapsamına giren bir hasarın gerçekleşmesi durumunda
tamiratın YETKİLİ SERVİSTE, ORİJİNAL PARÇA kullanılarak giderilmesi konusunda sigortalı ile mutabık
kalınmıştır. Hasara maruz kalan parçaların orijinal parça olmadığının eksper marifetiyle belirlenmesi
4 / 17
halinde; hasarlı parçanın değişiminde eşdeğer parça kullanımı yapılacaktır. Anlaşmalı veya anlaşmasız
herhangi bir servise gidilmesi halinde eksper raporu ile tespit edilen hasar tutarı üzerinden;
herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.

HASARSIZLIK KORUMA TEMİNATI

Bir yıldan kısa süreli olmamak üzere kasko teminatının devam ettiği poliçelerde sigortalının
poliçesini aynı süre için yenilemesi bu dönem içerisinde hiç hasar olmaması durumunda yenileme
dönemindeki tarifesi üzerinden sigortacı tarafından aşağıdaki indirimler tatbik edilir:
Birinci yılın sonunda %30 İkinci yılın sonunda %40 Üçüncü yılın sonunda %50 Dördüncü yılın sonunda %60
Beşinci yılın sonunda %65 Ancak; Trafik Kaza Tespit Tutanağına göre; kasko sigortalı araç sürücüsünün
kusursuz bulunması ve sigortacının % 100 rücu talebini yöneltebileceği kusurlu tarafın belli olması
veya poliçe süresi içinde sadece bir defaya mahsus sadece cam kırılması (Sunroof-Panaromik Cam ve
Büyük Otobüs Camları hariç) hasarı olması dışında başka bir hasarın meydana gelmediği durumlarda
hasarsızlık indirim hakkı poliçe yenilenmesinde bir üst kademeye geçer.
Far/Stop/Sinyal/Ayna Kırılması hasarları cam hasarı olarak değerlendirilecektir.

HASARSIZLIK KORUMA HASAR ADEDİNE GÖRE SİGORTA ŞİRKETİ YENİLEMELERİNDE UYGULANACAK HASARSIZLIK KADEMELERİ;
1 adet hasar olması ve hasarın poliçe priminden küçük olması durumunda mevcut hasarsızlık kademesi
korunarak bir üst kademeye geçer. Poliçe priminden büyük olması durumunda ise; bir alt kademeye
düşürülerek devam edecektir.
2 adet hasar olması durumunda mevcut hasarsızlık kademesi; toplam hasar tutarı eğer poliçe priminden
küçük ise mevcut hasarsızlık kademesi aynı şekilde devam eder, toplam hasar poliçe priminden büyük ve
eşit ise bir alt kademeye düşer, poliçe priminden iki katı ve fazlası büyük ise iki alt kademeye
düşer.
3 adet hasar olması durumunda mevcut hasarsızlık kademesi sıfırlanacaktır.
2 adet cam hasarı olması durumunda mevcut kademesi aynı şekilde devam edecektir. (Sunroof-Panaromik
Cam ve Büyük Otobüs Camları hariç)
1 Adet görsel işitsel cihazlar(Radyo-Teyp, Navigasyon,LCD) Hırsızlık Hasarlarında Hasarsızlık Kademesi
aynı şekilde devam edecektir.

HASARSIZLIK KORUMA HASAR ADEDİNE GÖRE DİĞER ŞİRKET YENİLEMELERİNDE UYGULANACAK HASARSIZLIK KADEMELERİ;
Poliçe süresi içinde cam kırılması veya sigortacıya %100 rücu imkanı veren hasarların dışında kalan
nedenlerle meydana gelen ;
-Sadece bir hasarın olması durumunda hasarsızlık indirimi yenileme döneminde aşağıdaki oranlarla
değerlendirilir.
%30 olan 1.Kademe indirimi yenilemede %0,
%40 olan 2.Kademe indirimi yenilemede %30,
%50 olan 3.Kademe indirimi yenilemede %40,
%60 olan 4.Kademe indirimi yenilemede %50
%65 olan 4.Kademe indirimi yenilemede %60

-İki hasarın olması durumunda hasarsızlık indirimi yenileme döneminde aşağıdaki oranlardan
değerlendirilir
%30 olan 1. Kademe indirimi yenilemede %0,
%40 olan 2. Kademe indirimi yenilemede %0,
%50 olan 3. Kademe indirimi yenilemede %30,
%60 olan 4. Kademe indirimi yenilemede %40
%65 olan 5.Kademe indirimi yenilemede %50
Referans poliçe hasar adedine ve hasar tutarına bağlı olarak yukarıda belirtilen şekilde hasarsızlık
kademesi uygulanarak devam edecektir. Görsel işitsel cihazlar(Radyo-Teyp,Navigasyon,LCD) hırsızlık
hasarları dahildir.
% 100 rücu ve 1 adet cam hasarları hasarsızlık kademesini düşürmeyecektir.1 adet Far/Stop/Sinyal/Ayna
Kırılması hasarları mevcut kademede devam edecektir.(Sunroof-Panaromik Cam ve Büyük Otobüs Camları
hariç)
3 adet hasar olması durumunda mevcut hasarsızlık kademesi sıfırlanacaktır.
Referans poliçede hasar olmaması durumunda bir üst kademeye yükseltilerek devam edecektir.
5 / 17

ÖNEMLİ NOTLAR:

*Tam hasar durumunda (Pert veya çalınma) hasarsızlık indirimi tamamen ortadan kalkacaktır.
*Başka bir sigorta şirketinde sona eren kasko poliçesini zamanında yenileyemeyen araç sahiplerine;
azami 6 aya kadar bir üst kademe hasarsızlık indirimi uygulanır.
*Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir.
*Kısa müddetli sigortalarda ve kısa müddetli sigortaların yenilemelerinde hasarsızlık indirimi
uygulanmaz.
*Sigortalı şahsın kendi aracını satış yerine eşi üzerine aynı kullanım tarzında ve yine 6 ay
içerisinde yeni bir araç alması halinde, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
* Anlaşmalı mini onarım hizmetleri dahilinde yapılan işlemler.Mini Hasar onarımı durumunda;
Hasarsızlık İndirimi bozulmaz.
*Dolu nedeni ile oluşabilecek hasarlarda hasarsızlık indirimi bozulmaz mevcut kademede devam eder
*Yukarıda belirtilen tüm durumlar , sigortacının herhangi bir hasarda durumunda poliçeyi yenileyip
yenilememe hakkını ortadan kaldırmaz.

15 – KISMİ HASARDA FESİH HAKKI

Sigorta şirketi kısmi hasar nedeni ile poliçeyi iptal hakkı saklıdır. Hasar ödemesini takiben sigorta
şirketi ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın poliçeyi iptal edebilir.
Ağır hasarlı araçlarda (veya sigorta bedelinin %20’sini aşan onarım tutarlarında) onarım sonrası
sigorta şirketi poliçe iptal etme hakkını kullanabilir

16 – SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Adres :Altunizade Mah.Kuşbakışı Cad.No:4 Rainbow Plaza Kat:3 Üsküdar / İstanbul
Telefon :0216 651 65 65 pbx Fax :0216 651 42 22
Web Adresimiz :www.sigortatahkim.org E-Mail Adresi :[email protected]

17 – EKSPER TAYİN KLOZU

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır.
Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin internet
sitesinden temin edilebilir (http://www.tobb.org.tr).

DİĞER HUSUSLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

– Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana
gelen zararlar teminat haricidir.
– Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik,
elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde
meydana gelen zararlar teminat haricidir.

SEL VE SU BASKINI

Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar teminata dahil edilmiştir.

GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERİ VE TERÖR

Kasko Sigortası Genel Şartları Kapsamında;
A-4.2 maddesinin hükmü gereğince “Grev, Lokavt, Kargaşalık ile Halk Hareketleri ve bunları önlemek ve
etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen
zararlar” ve
A-4.3 maddesi hükmü gereğince “3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve
bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar
tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar” Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde
teminat kapsamına dahil edilmiştir.
*Ağrı,Bingöl,Bitlis,Diyarbakır,Elazığ,Hakkari,Kars,Mardin,Muş,Siirt,Tunceli,Şanlıurfa,Van,Batman,Şırna
k,Ardağan,Iğdır,Kilis illerinde yaşanan terör hasarlarında sigorta bedeli üzerinden %5 muafiyet
uygulanacaktır.

SİGARA VE BENZERİ MADDE ZARARLARI

Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen zararlar teminata dahil edilmiştir.

YETKİSİZ ÇEKME VE ÇEKİLME ZARARLARI

Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya
çektirilen
araçlara gelen zararlar teminata dahil edilmiştir.

ARACIN ASIL ANAHTARLA ÇALINMASI

Kasko poliçesi genel şartları A.4.11. maddesi gereği araç çalışır vaziyette olsun olmasın araç
anahtarının ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana
gelecek ziya ve hasarlar, araç anahtarının ancak aşağıdaki haller sonucu ele geçirilmesi sureti ile
gerçekleşmesi halinde teminat kapsamında olacaktır;
a)Araç anahtarlarının zor kullanma, öldürme, yaralama veya araç gereç kullanılarak zorlama ile ele
geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,
b)Araç anahtarının kapalı bir mekanda bulunması halinde, araç anahtarının bulunduğu kapalı mekana;
kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanarak veya tehditle ya da
araç gereç veya bedeni çeviklik sayesinde girilerek araç anahtarının ele geçirilmesi suretiyle aracın
çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.

c)Bir belge karşılığında gözetim, bakım, onarım amacıyla aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama,
tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek
ziya ve hasarlar, sigortalının yasal sorumlular hakkında işlem başlatması ve hasarın %20’si
sigortalının üzerinde kalmak koşuluyla teminat kapsamına dahil edilmiştir.
d)Bunun dışındaki hallerde gerçekleşecek araç çalınması veya çalınma sonrası aracın hasarlı bulunması
hali poliçe teminatı kapsamı dışında olacaktır.
e)Otoparka veya valeye belge ile teslim edilen aracın çalınması sonucu meydana gelecek hasarlar
teminata dahil olup, her bir hasarda hasar bedeli üzerinden % 20 koasürans uygulanacaktır. Ancak;
rizikonun gerçekleştiği otoparkın yeterli teminatı içeren 3. Şahıs Mali Mesuliyet poliçesinin
bulunması ve giriş- çıkışları kayıt altında tutulan vergi yükümlüsü olması hallerinin gerçekleşmesi
durumunda uygulanmayacaktır. Anahtarın araç üzerinde bırakılması sonucu aracın çalınması ve
sigortalıyı yanıltmak veya kandırmak suretiyle rıza en teslim edilen aracın çalınması teminat dışıdır.
Ayrıca, aracın fabrika çıkışında 3. anahtarının bulunması halinde, 3. Anahtar, gerçek anahtar
niteliğinde değerlendirilecektir.

KEMİRGEN TEMİNATI

Kemirgen veya benzeri hayvanların, araca vereceği her türlü zararlar teminata dahil edilmiştir.

İHTİYARİ MALİ MESULİYET TEMİNATI

İhtiyari mali sorumluluk sigortası, araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun zorunlu mali sorumluluk
sigortası limitleri üstünde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ

Manevi Tazminat Talepleri olay başı ve yıllık toplam İhtiyari Mali Mesuliyet şahıs başı ve/veya
kombine limit Teminatının %25’i ile sınırlıdır.

KOLTUK FERDİ KAZA TEMİNATI

Bu teminat, araç gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken veya araca
inilip binilirken meydana gelecek bir kaza sonucunda poliçede detayları belirtilen araçta seyahat eden
ve poliçede adedi belirtilen sürücü ve yolcuların ölüm ve sürekli sakatlık hallerine karşı poliçede
belirtilen azami sigorta bedeline kadar ilişik Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde sigorta
eder.
16 yaşından küçüklerin vefat teminatı 500.-TL cenaze masrafları ile sınırlıdır.

HASAR İKAME TEMİNATI

Hasar sonrası eksilen rayiç değer hasar ek belgesi düzenlenmeksizin otomatik olarak eski seviyesine
yükseltilir (Aksesuar, ses ve görüntü cihazları vb. hariç).
Mini Onarım Hizmeti
Sigortalının aracında oluşabilecek küçük ölçekli hasarların (kaporta, boya, plastik tampon, iç
döşeme, ön cam, döşeme lekesi) poliçe vadesi içinde aşağıda belirtilen adetsel ve ölçüsel limitler
çerçevesinde Türkiye’de yerleşik Servis Merkezlerinde onarımı için geçerlidir.
Verilecek servis hizmetler kapsamı :
a. “Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme(PRD)” ( 5 cm çapa kadar boya hasarsız kaporta göçükleri)
b “Boya Hasarlı Kaporta Düzeltme(DR)” (10 cm’ye kadar boya hasarlı kaporta göçük ve ezikleri)
c. “Boya Tamiri, Mini Yama(PR)” ( 20 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm ye kadar kaporta
panel çizikleri ve sıyrıkları)
d. “İç Döşeme Tamiri(IR)”1 cm çapına kadar deri, vinleks, kumaş, halı, plastik sigara yanıkları, 5 cm
7 / 17
çapına kadar deri, vinleks,kumaş,halı yırtıkları, plastik çizik ve çatlakları,3 cm çapına kadar
plastik parça kopuklarıdır.
e. “Ön Cam Tamiri(WR)” Her türde ve tipte kırıklar (manda gözü, yıldız, kombine vs. (1 cm çapa kadar)
f. “Leke Çıkarma(SR)” (İç döşeme kumaş ve halılar üzerindeki 5 cm çapa kadar lekeler)
g. “Plastik Tampon Tamiri(BR)” (Plastik tamponların teknik olarak onarılabilir her türlü göçük,
yırtık, kopuk vs. gibi hasarları
*Mini Onarım” Kapsamına Giren Taşıt Araçları:
Özel binek otomobiller ( taksiler dışında tüm şahıs ve şirket binek araçları)
Özel 4×4 Jeep ve Minivan’lar
Ticari Panel Van, Minibüs ve Kamyonet tipi araçlar
-Filo kapsamındaki günlük ve uzun vadeli (operasyonel kiralama dahil) kiralık araçlar hizmet kapsamı
dışındadır. Kamyon, Otobüs, 2.5 Ton “Brüt Yüklü Ağırlık” üzerindeki ticari araçlar, ticari taksi ve
dolmuşlar hizmet kapsamı dışındadır.

ANAHTAR KAYBI TEMİNATI

Araç anahtarlarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın
kopyalanması, alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması, kilit kontak setinin değiştirilme masrafları
yıllık azami 1500 TL’ye kadar teminata dahil edilmiştir.
Not:4 yaş ve üzeri araçlarda sadece çalınma teminatı kapsamaktadır.

YANLIŞ AKARYAKIT DOLUMU

Sigortalı aracın yetkili akaryakıt servis istasyonlarından akaryakıt alımı yaparken, pompacının yakıt
ikmali
sırasında kasıtlı veya kusurlu olarak yanlış yakıt vermesi sonucu sigortalı aracın maruz kalacağı
mekanik zararlar ve masraflar olay başına ve yıllık 1000 TL ile teminat altına alınmıştır.
Sigortalının bu tazminata hak kazanabilmesi için hatalı doluma ilişkin akaryakıt fiş ve/veya
faturasının, akaryakıt istasyonunun olayla ilgili beyanının ve ilgili aracın yetkili oto servislerinin
ve uzmanlarının yanlış dolumu tespit eden raporlarının sigortacıya ibraz edilmesi gerekmektedir.

İKAME KİRALIK ARAÇ HİZMETİ

(Ekonomik-Her seferde azami 7 gün olmak üzere Yılda 2 defa)
Poliçe süresi içinde Genişletilmiş Kasko Poliçe teminatına giren bir hasar neticesi 48 saatten fazla
tamirhanede kalması gereken araca, eksper, tamirci arasında sağlanan mutabakatla 7 güne kadar ve yılda
en fazla iki kez rent a car hizmeti verilir. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil
etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez. İkame araç teminatı kısmi hasarlar için
geçerli olup (Kaporta, karoseri, tampon üzerindeki çizikler, göçükler gibi), yanma, çalınma ve tam
hasarlar teminat kapsamı dışındadır. Bu teminat, poliçede yurt dışı teminatı verilmiş olsa bile sadece
Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.
Araç sahibine karşılıklı mutabık kalınan tamir süresi ile ve her koşulda en fazla poliçede belirtilen
gün kadar rent a car firmasının filosunda bulunan araçlardan sigortalı aracın özelliklerine en yakın
ve en fazla C sınıfı olmak üzere Otomobil kullanım tarzında ikame araç sağlanır.
İkame kiralık araç hizmetinin sağlanması için bir diğer koşul da kredi kartı sahibi olmaktır. Araç
kiralama şirketlerinin uyguladıkları genel kurallar gereğince araç kiralayan müşteriye aracın sağlanma
amacı ve ücretinin kimin ödeyeceğine bakılmaksızın, kiralama sözleşmelerinde teminat içerisine

alınmamış masraflar için boş bir kredi kartı slibi veya mail order formu imzalatılacaktır. Boş kredi
kartı slibi veya mail order formu kiralık araç şirketi tarafından aşağıdaki durumlarda
kullanılabilecektir; (Slip aracın iadesi sırasında rent a car firması tarafından müşteriye iade
edilmektedir).
-Trafik cezaları,
-Yakıtın eksik teslim edilmesi,
-Kasko poliçesi kapsamı dışında araca verilebilecek zararlar,
-Kiralayanın kusurlu hareketlerinden dolayı kiralık aracın kullanılmamasından doğan ticari
kayıplar
Araç sahibi tamir süresi ve her koşulda en fazla poliçede belirtilen gün limitini aştığı takdirde,
limit üstü bedel Araç Sahibinden direkt tahsil edilir.
Otoban, köprü geçiş ücretleri, trafik cezası ve benzin kapsam dışındadır ve bu tür masraflar Sigortalı
tarafından karşılanır.
Hafif Ticari Araç: Minibüs, Panelvan ve Pick-up gibi ağırlığı 3.500 Kg’yi geçmeyen ticari araçlar
teminat verilmektedir.
Hususi Araç: Ticari veya profesyonel anlamda yolcu ve/veya malların taşınması ve/veya kiralanması
amacı ile kullanılan araçlar hariç; sigorta poliçesinde tanımlanan, ağırlığı 3.500 kg’ı geçmeyen, dört
tekerlekli motorlu araçlar için teminat verilmektedir.

TEMİNAT SÜRESİ KLOZU

Bu poliçenin başlangıç tarihi, tanzim tarihinden sonra ise, teminat süresi, başlangıç tarihi olarak
yazılı gün saat 12:00’de başlar, başlangıç tarihi ve tanzim tarihi aynı gün ise teminat poliçenin
tanzim edildiği tarih ve saatte başlar ve her halükarda bitiş tarihi olarak yazılı gün saat 12:00’de
sona erer.

SİGORTA YOL YARDIM HİZMETLERİ HUSUSİ(YURT DIŞI DAHİL)
1-Araç Teminatları:
-Aracın kaza durumunda çekilmesi 1.000 TL
-Aracın arıza durumunda çekilmesi 1.000 TL (yılda azami 2 defa)
– Avrupa sınırları içerisinde 2.500 Euro
-Aracın vinç ile kurtarılması 1.750 TL.
-Oto kapı kilit hizmeti: İşçilik Sınırsız (Diğer masraflar Lehdar’a ait)
-Lastik değiştirilmesi hizmeti (Sadece Binek araçlar için): İşçilik Sınırsız (Malzeme Lehdar’a ait)
-Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi: 1.000 TL (En yakın benzin istasyonuna kadar)
-Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama: 600 TL/gün Max. 3 Gün
-Daimi İkametgaha dönüş veya Yolculuğa devam seyahati :Sınırsız
-Seyahate devam etmek için Rent-a-car :1.000 TL/Gün (Max. 2 Gün)
-Aracın geri getirilmesi için seyahat
-yakıt yardımı: 1.000 TL(azami 2 defa en yakın benzin istasyonuna)
-Çilingir Hizmeti:
-Lastik Değişimi Hizmeti : En yakın lastikçiye yılda azami 2 defa
-Aracın emanet ve muhafazası: 1.000 TL
-Profesyonel sürücü hizmeti : Sınırsız
-Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu :Temini – Bağlantı Ulaştırılması – 10 kg’a kadar

2- FERDİ TEMİNATLAR

– Konaklama, Seyahat veya İkame Araç (Kaza Durumlarında)
1- Konaklama:
2- Seyahat:
3- Seyahate devam amaçlı İkame Araç
4- Bilgi Hattı
– TIBBİ TEMİNATLAR
1- Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
2- Tıbbi Nakil (Kara Ambulansı) Gönderimi
3- Eşlik Edenlerin Nakli

4- Refakatçi Yakının Ulaşımı ve Konaklaması
5- Vefat Durumunda Cenaze Nakli ve Geri Dönüş Seyahati
6- Acil Mesajların İletilmesi
– CONCİERGE HİZMETLERİ
1- Seyahat Servisi
2- Uçuş Bilgi ve Rezervasyon Servisi
3- Otobüs ve Demiryolu Bilgi ve Rezervasyon Servisi
4- Feribot Seferleri Bilgi ve Rezervasyon Servisi
5- Otel Bilgi Ve Rezervasyon Servisi
6-Araç ve Lüks Araç Kiralama Servisi
7-Seyahat Öncesi Bilgi Servisi
8-Restoran Rezervasyon Ve Bilgi Servisi
9-Etkinlik Bilgi ve Rezervasyon Servisi
10-Mesaj Servisi
11-Kurye Servisi
12-Hediye ve Spesiyalite Servisi
13-Hediye/Çiçek Dağitimi
14-İş Seyahati Servisi
15-Toplantı/Konferans Organizasyon Servisi

* arızalanma veya kaza durumunda aracın çekilmesi ve kurtarılması hizmetlerini Daimi İkametgahtan 0
km’den itibaren, geri kalan diğer hizmetleri Daimi İkametgah ili dışında verecektir.
*Yol yardım hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
*Sigortalı araca ait Dört tekerlekli 3500 kg’dan ağır olan araçlar, traktörler, kiralık araçlar,
inşaat makineleri, 125 cm3’den küçük motosikletler, üç tekerlekli arabalar, ticari amaçlı kullanılan
araçlar kapsam dışıdır.
*10 yaş ve üzeri araçların arıza durumunda çekilmesi kapsam dışıdır.
*Aracın yürümesine engel olmayan mekanik ve/veya elektrik arızaları kapsam dışıdır.
***Asistans hizmetlerinden yararlanılabilmesi için çağrı merkezimizin aranması ve çağrı merkezimizden
hizmet alınması gereklidir. Şirketimizden alınmayan hizmetler ile ilgili şirketimizin hiç bir ödeme
sorumluluğu bulunmamaktadır.***

CAM HASARLARI KLOZU:
Cam hasarlarının anlaşmalı cam servisleri ve anlaşmalı özel servisler haricinde değiştirilmesi ve/veya
onarılması halinde hasar tutarı üzerinden %25 oranında (150 TL’den az olmamak koşulu ile) tenzili
muafiyet uygulanacaktır.Yetkili Servis poliçelerinde Anlaşmalı yetkili servislerde yapılan cam
hasarlarında muafiyet uygulanmayacaktır.

BEYANA AYKIRILIK KLOZU
Bu poliçe sigortalının beyanına göre tanzim edilmiştir. Doğru uygulanmayan indirimlerden dolayı Kasko
Sigortası Genel Şartlarının C.2. maddesine göre uygulama yapılır. Bu sebeple olası bir hasar durumunda
sorun yaşanmaması için poliçe üzerindeki araç bilgileri, ikametgah il kodu, hasarsızlık indirimi,
yaşı, mesleği ve diğer bilgilerin doğruluğunun sigortalı tarafından kontrol edilmesi gerekir.

ENGELLİ ARAÇ KLOZU
Karayolları trafik yönetmeliğinin 53/4 maddesinde belirtilen araçlar bu kloz kapsamında olup, hasar
vukuunda yönetmelikteki şartlar esas alınarak değerlendirilir. Bu kişilere ait araçların
sigortalanması durumunda, kısmi hasarlarda eksik sigorta uygulanmaması içim araç bedeli ÖTV’li bedel
üzerinden sigortalanır. Yeni değer teminatı alınan poliçelerde meydana gelebilecek tam ziya hasarlarda
(hırsızlık ve pert ) ÖTV hariç tazminat ödemesi yapılacaktır. Yönetmeliğin ilgili maddesine göre araç
sahibi tarafından kullanılması zorunlu hallerde ‘H Sınıfı’ sürücü belgesi ile, diğer hallerde üçüncü
dereceye kadar akraba veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü
tarafından kullanıldığına dair belge ibraz şartı aranır. Aksi halde tazminat ödenmez.

ENGELLİ ARAÇ MUAFİYET KLOZU
Sigorta bedeli vergili bedel üzerinden alınacaktır. Kısmi
hasarlar vergili bedel üzerinden değerlendirilecektir. Pert,
aracın çalınması vs. tam ziya hasarlarda hasar ödemesi vergisiz
bedel üzerinden yapılacaktır iş bu teminat engelli adına alınan
engelli aparat olmayan araçları kapsamaktadır.
KONTROL PAKETİ (KOLAN HOSPITAL GROUP)
Sigortalı (poliçe sahibi) poliçe süresi içerisinde bir defaya mahsus aşağıdaki paketlerden bir
tanesini kullanma hakkına sahiptir.
Bu paketler sadece Kolan Hospital Group hastanelerinde geçerlidir. Hastane bilgilerine;
https://www.kolanhastanesi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Paket kullanım ve detaylı bilgi için  çağrı merkezine ulaşılıp
randevu alınması ve poliçenin aktif olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir.
Randevu esnasında kontrol içerikleri hakkında Call Center ekipleri tarafından bilgilendirme
yapılacaktır.
Seçilen paket için randevu oluşturulması durumunda ücretsiz olarak kullanılacaktır.
Poliçe sahibinin eş ve çocukları için ve poliçe sahiplerinin seçmediği diğer paketler için de tarafından özel avantajlı fiyatlar sunulmaktadır. Detaylı bilgi için çağrı merkezi aranarak bilgi alınabilir.
Ücretsiz kontrol paketi muayeneleri sadece uzman hekim muayenelerinde geçerli olup, Yard.Doç. Doçent
ve Profesör doktor muayenelerinde geçerli olmayacaktır. Hasta fark ödemeyi istese dahi kampanya
şartları geçerli olamayacaktır.
*Ayrıca kontrol paketi dışında;  Sigorta poliçe sahipleri alacakları
sağlık hizmetlerinde (ilaç, tüm tıbbi malzeme bedelleri, özellikli malzeme bedelleri, konsultan hekim
ücretleri, tüp bebek tedavisi, doğum eylemi(normal doğum ve sezaryan ücretleri) ve özel sigorta
katılım payı hariç) özel indirimli fiyatlar uygulanacaktır.

ÜROLOJİ PAKETİ
40 yaş ve üzerindeki erkeklerde yılda en az 1 defa yapılması tavsiye edilir. Prostat bezindeki iltihap
veya kanser tespiti için kullanılan bir tanı yöntemidir.( PSA ( Prostat spesifik antijen) testi,
ilgili enzimin kandaki düzeyini gösteren bir testtir.)
*Üroloji Muayenesi
*Total PSA
*Free PSA

GENEL CERRAHİ PAKETİ
40 yaş ve üzerindeki kadınlarda yılda en az 1 defa yapılması tavsiye edilir. Memede hastalık, kist ve
tümörlerin teşhisinde kullanılan yöntemdir. Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.( Mamografi,
memenin 2 plastik tabaka arasında sıkıştırılarak genellikle 2 farklı pozisyonda görüntü elde
edilmesini sağlayan radyolojik bir görüntüleme yöntemidir.)
*Genel Cerrahi Muayenesi
*Mamografi

KARDİYOLOJİ PAKETİ
Kalp ritim düzensizliklerinin ve koroner damar yetersizliğinin ön tanısında kullanılan yöntemlerdir.
Ekokardiyografi ( Kalp Ultrasonu ) kalp kası ve kapakçıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.( EKG,
kalbin elektriksel hareketlerinin deriye yerleştirilmiş olan küçük metal diskler aracılığıyla
ölçülmesidir.
Ekokardiyografi, kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir.)
*Kardiyoloji Muayenesi
*EKG
*Ekokardiyografi

FİZİK TEDAVİ PAKETİ
*Kemik mineral yoğunluğunun ölçümü ve kemik erimesini belirlemek için kullanılan tanısal görüntüleme
tetkikidir.( Kemik yoğunluğu (dansitesi) ölçümü kemiğin mineral kısmının miktarsal oranını belirleyen
radyolojik bir yöntemdir.)
*Fizik Tedavi Muayenesi
11 / 17
*Kemik Yoğunluğu ölçümü

GÖZ PAKETİ
Görme kusurlarının tespitinde kullanılan bilgisayarlı tanı yöntemidir.( Göz numarasını ölçmeye yarayan
Otorefraktometre cihazı ile hastanın gözünde miyop, hipermetrop ve astigmatın var olup olmadığı
ölçülür. Bazı durumlarda gözlere bir damla damlatılır. Bir saat süren bir muayenedir, hastanın göz
bulanıklığının düzelmesi yaklaşık üç saat sürmektedir.)
*Göz Muayenesi
*Kırma kusuru ölçümü
*Renk körlüğü ölçümü

POLİÇE YENİLEME ŞARTI
işbu poliçe otomatik olarak yenilenmeyip, sigortalının beyanı durumunda yenilenecektir.

TAZMİNAT ÖDEME BORCU
İşbu poliçe ile sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlar onarım yolu ile tazmin edilecektir.
Ancak onarım yolu ile aynen tazmin yapılamadığı durumlarda nakden tazminat ödenir.
Medline Acil Sağlık Hizmeti
Acil durumun sigortalı araç içinde meydana gelmesi halinde araç içinde bulunan herkese, araç dışında
ise poliçe sahibine 365 gün 24 saat Acil Sağlık Hizmeti sunulmasıdır.
Tıbbi Danışmanlık: Sigorta şirketinin sigortalısının Alarm Merkezine ulaşan talebi üzerine, Medline
hekimleri tarafından, hak sahibinin (hastanın) telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiziki
tespit imkanı olmaksızın yapılan, hak sahibine (hastaya) aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi
aktarımıdır.
Acil Sağlık Hizmeti: Sağlık Bakanlığının 15.03.2007 Tarih ve 26463 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ve genel kabul görmüş esaslar dairesinde verilen hizmeti kapsar. Bu
hizmetler, Acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen
hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde,
tıbbi araç ve gereç desteği sunulmasıdır.

Acil Kara Ambulansı Hizmeti: Acil durumlarda yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi
ile donatılmış ve ambulans istasyonlarında konuşlandırılmış, uluslararası standartlara ve Sağlık
Bakanlığı’nın 10.04.2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık
Araçları ile Ambulans Hizmetleri yönetmeliği şartlarını taşıyan, hekim, anestezi teknisyeni ve
sürücüden oluşan bir ekipten müteşekkil araçla hizmet verilmektedir. Bu hizmet İstanbul il hudutları
(mücavir alanlar hariç) dahilinde, doğrudan Medline tarafından sağlanacaktır. İstanbul il hudutları
dışında ekli listede belirtilen il ve ilçe belediye (mücavir alanlar hariç) sınırları içinde, meydana
gelebilecek taleplerde ise; Medline tarafından anlaşmalı hekim ve/veya sağlık kuruluşlarına bağlı
ambulanslarla hizmet verilecektir.
Acil Hekim Hizmeti: Kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, hak
sahibine (hastaya) ilk etapta hekim gönderilerek müdahalenin yapılması ve/veya gerekli görülmesi
halinde, müdahale için en yakın donanımlı sağlık merkezine ulaşımını gerçekleştirilmesi hizmeti
verilmektedir.
İlaç ve Sarf Malzemesi: Medline tarafından hak sahibine (hastaya), acil müdahale halinde bedelsiz
olarak kullanılacak ilaç ve rutin malzemelerdir.
Medikal Bilgi Köprüsü: Hak sahibi (hasta), tedavi kurumu (hastane ve benzeri kurum), ambulans, hasta
yakını ve/veya hekimi arasında kurulan bilgi iletişimine dayalı sistemdir.

TEBLİĞ VE İHBAR
Sigortalının kayıtlı elektronik posta adresi bulunması halinde, tebliğ ve ihbarlar bu suretle de
yapılabilir.

KIYMET KAZANMA TENZİLİ
Sigortalanmış aracın maruz kalabileceği poliçe teminatına giren herhangi bir hasar sonucunda tespit
olunacak hasar tutarından,trafiğe çıkış tarihi itibariyle hususi araçlarda 10 yaşı geçen, diğer tüm
araçlarda 7 yaşı geçen model yılına göre yeni parçalardan, araçlarda ayırım yapılmaksızın asgari %25,
azami %50 ile sınırlı olarak kıymet kazanma tenzili uygulanacaktır.Lastik, akü, amortisör, egsoz
sistemi ve katalitik konvertör gibi
sürekli kullanım gerektiren malzemeler istisna olup, yaş sınırlamasına bakılmaksızın kıymet kazanma
12 / 17
tenzili uygulanır.
**Hasar ihbarlarınız ve asistans hizmetleri için 7 gün / 24 saat şirketimizin 0(850) 811 51 00 No’ lu
telefonunu arayarak yardım ve yönlendirme hizmeti alabilirsiniz. Asistans hizmeti ve diğer tüm
yardım hizmetlerinin detayları hakkında bilgi almak ve bu hizmetlerden yararlanabilmek için çağrı
merkezimizin aranması ve teyit alınması gerekmektedir. Teyit alınmayan hizmetler ile ilgili
şirketimizin hiç bir ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır.**

İndirimler/Artırımlar
Hasarsızlık

olarak yukarıda bilgilerini verdiğim kredi kartı hesabımdan tahsil edilmesini, kart bilgilerimin
değişmesi durumunda değişen kredi kartı bilgilerini derhal SİGORTA A.Ş vereceğimi, herhangi bir
nedenle kredi kartımdan tahsilat yapılamaması durumunda bu belgenin aynı zamanda borç ikrarı belgesi
yerine geçeceğini, vadesi gelmemiş tüm taksitlerin muacceliyet kazanacağını ve kalan tüm borcu derhal
ve def’aten ödeyeceğimi bila kabili rücu kaydıyla beyan, kabul ve taahhüt ederim.

KASKO SİGORTASI BİLGiLENDİRME FORMU
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan
menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel
bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde
Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır. A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarını, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarını, Motorlu Kara
Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarını, Hukuksal Koruma Sigortası Genel
Şartlarını, klozları, poliçede yazılı hususlar ile özel şartları dikkatlice okuyunuz.
2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin
teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça,
sigortacının sorumluluğu başlamaz.
3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle)
ödeme belgesi almayı unutmayınız.
4. Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde
(Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın
sözleşme sona erer.
5. Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, kalan süreye isabet eden prim gün sayısı üzerinden hesap
edilerek sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı
hesap edilerek sigortacıya ödenir.
6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda
sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Sigorta süresince verilen bilgilerde herhangi
bir değişiklik olması durumunda sigortacıyı gecikmeksizin acilen ve detaylı olarak bu değişikliklerden
haberdar ediniz. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama
hâlleri ortaya çıkabilir.
7. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda
sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi
uzayabilir, ödenen tazminatın Sigortalıya/Sigorta ettirene rücu edilmesi ihtimali ortaya çıkabilir.
8. Prim indirimi veya tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim artırımı uygulaması işleteni takip
eder. Poliçelerinizin hatalı basamaktan tanzimini engellemek için lütfen önceki trafik sigorta poliçe
bilgilerinizi acentenizle paylaşınız.

C. GENEL BİLGİLER
1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar tarafların anlaşmasına bağlı olarak sağlanabilecektir;
Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanın izni olan motorlu ve motorsuz kara
taşıtlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai
tarım makinelerinden doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi
zararları temin eder.
a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, b)
Gerek hareket gerekse durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani
ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme
çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya
muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar, d)

Aracın yanması, e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi. Ayrıca; *Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya
çektirilen araca gelen zararlar,
*Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
*Asistans-Acil Yardım Hizmetleri,
* Mini Onarım Hizmetleri,
*Grev, Lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili
organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar ve Terör,
*Kemirgen ve diğer hayvanların araca vereceği zararlar
poliçede yazılı şartlar dahilinde teminat kapsamındadır.
2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı
aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır. Lütfen poliçe ve teklifiniz
üzerindeki özel şartları ve klozları dikkatle inceleyiniz.
3. Yukarıda C.1 maddesinde verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya
kıymetler, ilave primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
Genişletilmiş Kasko Sigorta Teminatı için;
Sigortalı aracın fabrika çıkışı standart donanımı içinde yer almayıp, sonradan ilave edilmiş her türlü
ses, görüntü vb. aksesuar, ekipman ve donanımlar ilişkin kıymetler, taşınan emtealar poliçede
belirtilmedikçe kasko teminat kapsamı dışında olacaktır.Lütfen poliçenizi kontrol ediniz.
Genişletilmiş Kasko teminat kapsamına ek sözleşme ile dahil edilebilecek rizikolar:
*Türkiye sınırları dışında meydana gelen kasko hasarları,
*Çalınan veya kaybolan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değişim masrafları,
*Taşıt anahtarının özel şartlarda belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın
çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu uğrayacağı zararlar,
*Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen
zararlar,
*Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve
yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar neticesi oluşan kasko hasarları ile

DİĞER SİGORTA TEMİNATLARI İÇİN; Sigortalının seçimine bağlı olarak teminat verilen Koltuk Ferdi Kaza
Sigortası, Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ve Hukuksal Koruma Sigortası
4. Teminat dışı hâller için Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası
Genel Şartları, Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Hukuksal
Koruma Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartlarına bakınız. D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını
müteakip sigortacınızdan isteyiniz.
2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş iş günü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte
poliçenizde belirtilen Hasar ihbar hattına başvuruda bulununuz.
3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
4. Sigortacının yazılı onayı olmadıkça, sorumluluğu veya tazminat talebini kısmen veya tamamen kabul
etmeyiniz, ödeme taahhüdünde bulunmayınız, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde
bulunmayınız.

E. TAZMİNAT
1. Genişletilmiş Kasko Sigortası teminatı dışında kalan Diğer Sigorta teminatları için
Sigortacının azami tazminat sorumluluğu poliçede gösterilecek sigorta teminat tutarı ile sınırlı
olacaktır. Sözleşmenin kurulması sırasında verilen teminat tutarlarını kontrol ediniz.
2. Genişletilmiş Kasko Sigorta teminatı için ;
a. Sigortacı sigorta konusu aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına
almıştır. Ancak araca sonradan monte edilmiş her türlü aksesuar, ekipman veya donanım sigortalıya
bildirilen bedel üzerinden teminat kapsamında olacaktır. Sigorta sözleşmesinin kurulması sırasında
sigortalı kıymetlere ilişkin beyan edeceğiniz sigorta değerlerin doğru olmasına azami dikkat ediniz.
Araca sonradan monte edilmiş her türlü kıymetlere ilişkin sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve
rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarı olacaktır.
Sigorta değeri ise, sigorta edilen kıymetin gerçek değeridir.
16 / 17

b. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, sigorta değeri rizikonun gerçekleştiği anda
belirlenir. Bu durumda sigorta değeri rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin rayiç değeridir.
Hasar halinde Rayiç Değer sigorta eksperi tarafından belirlenecektir.
c. Poliçede araç sigorta bedeli yer almayacaktır. Sadece araca sonradan monte edilmiş her türlü
aksesuar, ekipman veya donanımın sigorta bedeli gösterilecektir. Poliçe üzerinde yazılı bu kıymetlere
ilişkin sigorta bedelinin, gerçek (rayiç) değerden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusudur.
Bu durumda fazladan prim ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu gerçek (rayiç) değer ile
sınırlı olacak ancak bu tutar hiçbir şekilde poliçede gösterilen bedeli aşmayacaktır. Ancak,
sigortacıdan, sigorta değerini aşan miktara isabet eden primin iadesi talep edilebilir.
d. Sözleşmenin kurulması sırasında, Sigortalı sigorta primini belirlemeye referans olan araç
bilgilerini ve araca sonradan ilave edilmiş her türlü aksesuar, ekipman ve donanımın sigorta
başlangıcındaki sigorta değerini doğru beyan etmek zorundadır. Poliçede gösterilecek olan aracın risk
bilgilerinin hatalı olması, sigorta konusu ilave kıymetlerin sigorta bedellerinin gerçek (rayiç)
değerden düşük beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda
sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder.

e. Sigortacının yanı sıra Sigortalı, sigorta ettiren veya poliçeden menfaat sağlayan kişilerce de
eksper tayin edilebilir. Bu kişilerce sigorta eksper tayini talep edilmesi halinde atama ve atamaya
ilişkin takip işlemleri Sigorta Bilgi Merkezi (merkez) nezdinde teşkil edilen “Eksper Atama ve Takip
Sistemi (Sistem)” üzerinden yapılabilecektir. Ekspertiz ücreti 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
1426.ıncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde karşılanır.
f. Hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilir. Onarım yapılacak olması halinde
poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek
servislerden hangisinde yapılacağı hususu açıkça yer alır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça
veya eşdeğer gibi parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı belirtilir. Bu yönde bir belirleme
olmazsa sigortalının tercih ettiği tazmin yöntemi, servis ve parça esas alınır. Lütfen poliçenizde bu
hususları inceleyiniz.

F. TAZMİNATIN ÖDENMESİ
1. Akdedilecek sözleşmede uygulanacak muafiyet ve uygulama koşulları poliçede belirtilecektir.
Poliçenizde yer alan özel koşullar ve Genel şartlar içerisindeki tazminat ödeme esasları
belirtilmiştir
2. Tam hasar durumunda tazminat; Rizikonun gerçekleşme tarihinden bir gün önceki piyasa Rayiç Bedeli
ile sınırlıdır. Bu bedel hiçbir şekilde aracın gerçek değerini geçemez ve nedensiz zenginleşme
vesilesi olamaz.
3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren azami Genel şartlar,
Özel şartlar (klozlar) veya varsa Poliçe Kitapçığı’nda öngörülen süre içinde sigortacı tarafından
gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

7. Sigortacı; Tahkim sistemine üyedir. G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
1.Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara
başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde
talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Yazar hakkında

hesapsigorta

Yorum Yap