Sigorta Tarihi

SİGORTA TARİHİ

Dünyada sigortacılık gibi ilk uygulamalara günümüzden yaklaşık 4000 sene evvela Babiller’ de rastlamıştır. çağın ticaret merkezi durumundaki Babil’ de, kervan tüccarlarına borç sağlayan sermayedarlar, kervanların soyulması yada fidye ödeme durumuyla karşılaşmaları biçiminde tüccarların borçlarını silmekte, buna karşılık borcu tüccarlardan geri aldıkları zaman, taşıdıkları riskin karşılığı biçimde ana borç miktarı üstünden bir tutar para almaktaydılar. Bu hadise daha sonra Kral Hammurabi sebebiyle yasallaştırıldı. Hammurabi Kanunlarının en büyük ayrıcalığı haydutların saldırısına uğrayan kervanların zararlarının tüm diğer kervanlar içinde paylaşılmasını öngörmesiydi. Bu, tehlike paylaşmasının kara taşımacılığındaki ilk örneğidir.

 

sigortanin-gecmisi

Sigorta Tarihi

 

Milattan Önce 600 yıllarında Hindular sigorta niteliği taşıyan kredi anlaşmaları yapmaya başladılar. basit içerikli bu anlaşmalar, toplumlardaki sigorta düşüncesini geliştirerek sigortacılıkta ilk adımları ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Bu tür kredi anlaşmaları orta çağda da gelişerek deniz ödüncü ve nakliyat sigortalarının mühim noktasını yapmışlardır.
sonraki yıllarda sigortaya daha yakın uygulamalar bilhassa deniz ticaretinin geliştiği yerlerde görülmektedir. ilk denizci uluslardan Kartaca’lılar, Romalılar, Yunanlılar arasında, geminin taşıdığı yük üzerine borç verip geminin limana varamaması riskini taşıyan ve gemi salimen limana döndüğünde, hem verdiği borç miktarını , hem de taşıdığı riziko karşılığı nema niteliğinde ciddi hisse alanlar bulunmaktaydı. Alınan bu faizlerin yüksekliği Kilise itibarıyla hoş görülmeyip, bir zaman sonra da yasaklandı. Büyük olasılıkla bu yasak, olabilecek tehlikelere karşı önceden bir prim alma özelliğine, dolayısıyla da sigorta fikrinin doğmasına yol açtı.
Prim esaslı sigorta yaklaşık mt..S. 1250 yıllarında Venedik, Floransa ve Cenova şehirlerinde görüldü. yine de bugünkü manada sigortadan söz edilebilmesi için 14. yy’ ı beklemek gerekti. Ekonomik koşulların değişmesi ile ticaret, 14. yy’ dan başlayarak çok fazla çok fazla ciddi gelişmeler gösterdi. O devirde deniz ticaretinde en ileride bulunan İtalya’ da sigortaya gereksinim duyuldu ve deniz sigortası kavramı da ilk kez burada ortaya çıktı. ilk sigorta poliçesi olarak kabul edilen mukavele 23 Ekim 1347 tarihini taşımaktaydı ve İtalya’ nın Cenova Limanından Mayorka’ ya “Santa Clara“ adlı geminin yükünü temin etmek amacıyla düzenlendi. ilk sigorta şirketi de 1424 yılında, yine Cenova şehrinde kuruldu. Sigorta meselesinde ilk kanuni mevzuat ise 1435 yılında yayınlanan Barcelona Fermanı’ ydı. italya’ daki başlangıçtan sonra, deniz sigortalarının bilhassa 18. yy’ da ingiltere’ de geliştiği görülmektedir.
Denizde başlayıp gelişen sigortacılık, daha sonraki zamanlarda yaşam sigortası fikrinin doğmasına sebep oldu. Gemi ve yükünün sigorta edilebilmesi, kaptan, yolcular ve tayfaların da sigorta edilebilmesi fikrini getirmiştir. 17.yy.’da bir İtalyan bankeri olan Tonti’nin getirdiği “Tontines” denilen sistemde, belirli insanlar bir araya gelerek, belirlenen bir süre için ortaya belirli bir nakit koymakta, süre sonunda hayatta kalanlar parayı aralarında paylaşmaktaydı. şahısların çoğu, kendilerinin başkalarından daha çok aşırı yaşayacaklarına inandıklarından epey rağbet gören bu sistemde ölenlerin maddi kayba uğradıkları düşünülerek, öngörülen süreden öncelikle ölenler için de, ölüm rizikosu karşılığı prim ödenmesi öngörüldü. Ve hayat sigortalarına bir geçiş de bu şekilde başlanmıştır.
17.yy.’ın ikinci yarısı sigortacılığın ilerleme katetmesine yol açan iki önemli olaya sahne olmuştur. Bunlardan ilki sigortacılıkta istatistik metod ve tekniğinin uygulanmaya başlaması (ihtimal Hesapları), ikincisi ise 2 Eylül 1666 tarihinde Londra şehrinde meydana gelen ve dört gün sürerek 13.000 evle 100 kilisenin kül olmasına yol açan büyük yangındır. Kara sigortalarının doğmasına sebep olan bu olay, kamu üstünde büyük tesir yaratıp böyle felaketlerin sonuçlarına karşı önlem alınması fikrini doğurdu. Gelişen bu fikirden hareketle 1667 yılında “ Fire Office “ (Yangın Bürosu) kurulmasından sonra 1684 yılında buna rakip bir ortaklık biçiminde ortaya çıkan ilk yangın sigorta şirketi “ Friendly Society “ faaliyete geçti. 1688 yılında ingiltere’de Lloyd’s’ un temellerinin atılmasıyla sigortacılıkta yeni bir devre başlanıyor. Londra’da bulunan ve Edward Lloyd adında bir kişinin işlettiği kahvehane, gemi malikleri, iş adamları, ve tüccarların deniz ticaretine ilişkin bilgi alışverişinde bulundukları bir mekan olmuştur. Burada sefere çıkan bir gemi ya da geminin yükü üzerine teminat sağlayan bireyler, “Underwriter” sıfatıyla belgeler düzenleyerek faaliyette bulunmaya başlamışlar ve gene bu insanlar Edward Lloyd’un ölümünden sonra, kendi aralarında Lloyd’s adında bir topluluk kurmuşlardır. Lloyd’s 1871 yılında ingiltere Parlamentosunun çıkardığı bir kanunla Birlik özelliğine getirilmiştir. Lloyd’s ilk yıllarında sadece deniz sigortaları sahasında faaliyet gösterirken sonraki senelerde kara sigortaları sahasına da geçmiş olup, şimdilerde her çeşitli sigortanın yapılabildiği bir kuruluş niteliğine gelmiştir. Lloyd’s, dünyada öteki bunun gibi olmayan, % kendine mahsus bir sigorta kuruluşudur. Lloyd’s bir sigorta şirketi olmayıp, sigorta teminatı veren şahısların oluşturduğu bir topluluk, bir birlik ve tıpkı sürede dünya gemicilik istihbaratı konusu için bir merkezdir. Lloyd’s’ un en belli ayrıcalığı Lloyd’s üyelerinin tüm varlıklarıyla mes’uliyet taşımaları ve hiçbir süre sigortalı ile doğrudan ilişki etmemeleri, ilişkinin “Broker” denilen aracı kişi veya firmalarla temin edilmesidir. Brokerlar Lloyd’s ile çalışabilmek için buraya kaydolmakta ve müşterinin gerek sigorta gerekse tazminat alma işlerini takip etmekteler.
çağdaş sigortacılığın doğuşuna deniz, kara sigortacılığına yangın, kaza sigortacılığına şimendifer kazaları ile ilişkin bireysel kazalar öncülük ederken, piyasasının gelişmesiyle yaşanan büyük teknik hasarlar, mühendislik sigortalarının gelişimine yol açmıştır.
20. yüzyılın başlarında sigorta şirketleri her çeşitli sigorta ihtiyacına yanıt verebilecek şekilde örgütlenmelerini tamamlamış kuruluşlar olarak etken hizmet verebilecek düzeye ulaşmışlardır.

 

trafik-sigorta-teklifi   kasko-sigorta-teklifi   kasko02_03(6)