Trafik Sigortası

Kara yolları Trafik Kanunu gereğince trafik sigortası yaptırmak zorunda olduğunuz bir sigorta sistemidir. Yasal zorunluluğu dışında bir kazaya karıştığınızda karşı taraftaki kişi ya da mala vermiş olduğunuz zararlara karşı sizi maddi güvence altına almaktadır. Karşı tarafa vermiş olduğunuz ölüm dahil tüm hasarlara karşı maddi güvence temin etmenizi sağlar. Kazayla ilgili olan mahkeme giderleri, avukatlık ücreti gibi hukuksal harcamalarınız ve karşı taraftaki şahsın kaza nedeniyle işinden uzak kalması nedeniyle uğradığı gelir kaybı da sigortanın kapsamı içinde kalır.

Trafik Sigortası

Trafik Sigortası Hesaplama

Trafik sigortası yasal bir zorunluluk olduğu için yaptırmamanız durumunda aracınızın bağlanması yaptırımı ile karşılaşırsınız. Aracınızı trafik şube otoparkından çıkarmak ise yorucu, zaman alıcı ve maddi açıdan külfetli bir iştir. Bu problemlerle uğraşmak zorunda kalmamak için sigorta poliçenizi zamanında yaptırmanız yerinde olacaktır. Ayrıca geçerliliğini ve süresini kontrol etmek ve gerektiğinde yenilemek de sizi aracınızın bağlanması riskinden koruyacak olan önlemlerdir. Tüm sürücülerin bir kazaya karışma ihtimallerini veya polis çevirmesi ile karşılaşma ihtimallerini düşünerek sigorta poliçesini edinmeleri ve süresi doldukça yenilemeleri karşılaşmak istemeyecekleri sonuçlardan korunmalarını sağlayacaktır.

Trafik Sigortası Sorgulama

Hemen Başvurun ! En uygun Trafik Sigortası Poliçenizi Satın alın !

Trafik Sigortasında en uygun fiyatlar !

Taksitli ödeme seçenekleri ile hemen teklif alın !

Zorunlu trafik sigortasında bizi tercih etmeniz için sadece birkaç neden…

Siz Nasıl isterseniz !

Motorlu Araç İşletenleri İçin 1/1/2019 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

 

Teminatlar(TL)
A-Maddi4 B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Grup Kodu Araç Grubu Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
1 Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk) 36.000 72.000 360.000 1.800.000 360.000 1.800.000
2 Taksi 36.000 72.000 360.000 1.800.000 360.000 1.800.000
3 Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk) 36.000 72.000 360.000 3.600.000 360.000 3.600.000
4 Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) 36.000 72.000 360.000 6.480.000 360.000 6.480.000
5 Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)* 36.000 72.000 360.000 11.160.000 360.000 11.160.000
6 Kamyonet 36.000 72.000 360.000 3.600.000 360.000 3.600.000
7 Kamyon 36.000 72.000 360.000 3.600.000 360.000 3.600.000
8 İş Makinesi 36.000 72.000 360.000 3.600.000 360.000 3.600.000
9 Traktör 36.000 72.000 360.000 1.800.000 360.000 1.800.000
10 Römork 1 36.000 72.000 360.000 3.600.000 360.000 3.600.000
11 Motosiklet ve Yük Motosikleti 36.000 72.000 360.000 1.080.000 360.000 1.080.000
12 Tanker 36.000 72.000 360.000 3.600.000 360.000 3.600.000
13 Çekici 36.000 72.000 360.000 3.600.000 360.000 3.600.000
14 Özel Amaçlı Taşıtlar2 36.000 72.000 360.000 1.800.000 360.000 1.800.000
15 Tarım Makinesi3 36.000 72.000 360.000 1.800.000 360.000 1.800.000

* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dahilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

1) İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

2) Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

3) Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

4) Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

Kaynak: Güvence Hesabı

 

2017 Trafik Sigortası Teminatları

Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça teminat tutarları artırıldığı takdirde, bu
poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları
üzerinden geçerli olur.
Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan sigortalıyı takip eder. Sigortalının değiştiği her durumda mevcut sözleşme
değişim tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erer ve ilgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılır. Ancak, mevcut sözleşme
sigortalının değiştiği tarihten itibaren on beş gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin
yeni işleten için sözleşme yapılana kadar geçerlidir.
Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar 2918 Sayılı Kara yolları Trafik Kanunu ve bu Kanun
çerçevesinde hazırlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında öngörülen usul ve esaslara tabidir.
Aşağıdaki haller teminat kapsamı dışındadır.

-Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri
-İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri
-2918 sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan
teminat içeriği dışında kalan talepler
Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta
kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigortacının başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu
yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde, zarar gören
dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.
TİCARİ YAPTIRIMLAR KLOZU: Hiçbir sigortacı veya reasürör, bu anlaşma tahtında bir teminatın verilmesinin veya bir
tazminatın ödenmesinin veya herhangi bir menfaatin sağlanmasının o sigortacıyı veya reasürörü Birleşmiş Milletler
kararları tahtında uygulanan bir yaptırıma, yasağa veya kısıtlamaya ya da Avrupa Birliğinin, Birleşik Krallık’ın veya
Amerika Birleşik Devletlerinin ticari veya ekonomik yaptırımlarına, yasalarına veya yönetmeliklerine maruz
bırakabileceği ölçüde, o teminatı vermemiş sayılacak ve o tazminatı ödemekle veya o menfaati sağlamakla yükümlü
sayılmayacaktır.
Sigorta ettiren/sigortalı tarafından bildirilen ve işbu poliçede yazılı adresler doğru ve tam olarak kabul edilir. Sigorta
ettiren/sigortalının adresini doğru veya tam olarak bildirmemiş olması veya poliçedeki hatalı veya eksik adresin
düzeltilmesi veya poliçedeki adres değişikliği için sigortacıya yazılı olarak bildirimde bulunmamış olması durumunda,
poliçe üzerinde yazılı adrese gönderilen bildirimler sigorta ettiren/sigortalıya yapılmış geçerli bir tebligat olarak kabul
edilir ve tüm sonuçları ile hüküm ifade eder.
Eksper Atama Klozu : Sigorta şirketi eksper ataması yapabilir. Sigorta şirketinin eksper atamaması halinde, sigortalı veya
sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişinin, ücreti sigorta şirketi tarafından ödenmek üzere
eksper ataması mümkündür.
Yukarıdaki durum haricinde, sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler her
aşamada eksper ataması yapabilirler. Bu halde eksper ücreti, atamayı yapan tarafça ödenecektir.
Değer kaybı ile ilgili ekspertiz ücreti, değer kaybını talep eden/edenler tarafından ödenir.
KTK’nın değişik 98.maddesi hükmüne göre trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler dahil tüm resmi ve
özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanır.

Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara
haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya
alamama hâlleri ortaya çıkabileceği gibi 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yanlış Sigorta
Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.