Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası

Hazine Müsteşarlığından:6/6/2014

İKAMET İZNİ TALEPLERİNDE YAPTIRILACAK

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINA İLİŞKİN GENELGE

(2014/9)

4/4/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu(Kanun) gereğince kısa dönem ikamet izni başvurularında yaptırılması gereken özel sağlık sigortası sözleşmelerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Madde 1-(1) Kanun kapsamında alınacak kısa dönem ikamet izinlerinde yaptırılacak olan yıllık özel sağlık sigortasının asgari aşağıdaki koşulları içermesi gerekmektedir:

 

Asgari Poliçe İçeriği

 

 

Anlaşmalı

 

 

Anlaşmasız

 

 

 

Yıllık Asgari Limit

 

Katılım Payları

 

 

Yıllık Asgari Limit

 

Katılım Payları

 

 

 

Ayakta Tedavi

 

 

2.000. -TL

 

Sigortalı : % 40

Şirket     : % 60

 

 

 

 

2.000.-TL

 

Sigortalı : % 40

Şirket     : % 60

 

 

 

 

Yatarak Tedavi

 

 

Limitsiz

 

Sigortalı : % 0

Şirket     : % 100

 

 

 

 

20.000.-TL

 

Sigortalı : % 20

Şirket     : % 80

 

 

 

Madde 2-(1) Madde 1’de belirtilen asgari sigorta planını içerir daha geniş kapsamlı sözleşmelerin akdedilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

(2) Poliçelerde, “İşbu poliçe 6/6/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ifadesine yer verilmesi gerekmektedir.

 

Madde 3-(1) Kısa dönem ikamet izni başvuruları kapsamında yapılan özel sağlık sigortası sözleşmelerinin sigortalının talebi ile sonlandırılabilmesi içinaşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

  • İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazında,

 

  • İkamet izninin iptalinde,

 

  • 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazında.

 

(2) Sigortacının Türk Ticaret Kanununda tanımlanan hakları kapsamında sözleşmeyi sonlandırması durumunda keyfiyet sigorta şirketince 5 iş günü içerisinde İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.

 

(3) Sözleşmenin sonlandırılması durumunda, sigortacılık prensipleri dahilinde, gün esası üzerinden prim iadesi yapılır.

 

Madde 4-(1) Sigortacılık mevzuatı kapsamında sigorta ettirene verilmesi gereken belgelerin İngilizceleri, Türkçe basımı yapılan belgelere ek olarak sigorta ettirene teslim edilir.

 

(2) Ancak, sözleşme hükümleri kapsamında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda Türkçe metin geçerli olup, keyfiyet bilgilendirme formunda ve poliçelerde açıklanır.

 

Madde 5-(1) 14/6/2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun “Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortalar” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrası;“Türkiye’de yerleşik kişiler, Türkiye’deki sigortalanabilir menfaatlerini, Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketlerine ve Türkiye’de yaptırmak zorundadır.”hükmünü amirdir.

 

(2) (Değişik:Genelge-27/7/2015-31/2015) İkamet izni başvurusunda bulunanlar Türkiye’de yerleşik kişi kabul edilecek olup, Ülkemizde ikamet izni başvurusunda bulunan ve ikamet izni alan yabancılar tarafından yaptırılacak olan özel sağlık sigortalarının, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca, ilgili branşta faaliyet izni bulunan sigorta şirketleri ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketlerinin Ülkemizdeki teşkilatları tarafından akdedilmesi gerekmektedir. Bu hükme aykırı olan poliçeler işleme alınmaz.

 

(3) (Değişik:Genelge-27/7/2015-31/2015)Ancak ikamet izni başvurusunun yurt dışından yapılması durumunda yabancı sigorta şirketlerince akdedilen ve bu Genelge’nin 1 inci maddesinde belirtilen asgari teminatları ülkemizde sağlayan sağlık sigortası sözleşmeleri ikamet izni başvurusunda kabul edilecektir.

 

 

Madde 6- (1)İşbu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.